Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji uslug oraz dla Twojej wygody. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich używanie zmień ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką cookies.
Instant Polska
Instant Polska sp. z o.o. ul. Klobucka 10, 02-699 Warszawa tel. / fax (+48 22) 853 28 37, 853 14 13
wersja polska english version
 Menu
 Download
·   Instrukcje
 Linki
·   Kategoria 1
 Licznik
Jesteś naszym

gościem.
Artykuły

Wszystkie artykuły » chiropraktyka w Danii, Szwecji, Belgii, Finlandi

chiropraktyka w Danii, Szwecji, Belgii, Finlandi
01 Luty 2008, Piątek

(Zawód Chiropraktyka jest uznany i regulowane przez prawo w około 40 krajach) The practice of chiropractic is recognized and regulated by law in approximately 40 countries. (World Federation of Chiropractic)

Stan prawny w Danii,
Wykonywanie zawodu chiropraktyki w Danii jest uregulaowne prawnie. Ustawa o zawodzie została przyjęta przez duński parlament 30.05.1991. Według tego prawa każdy, kto ukończy edukację w dziedzinie chiropraktyki akredytowaną przez Ministerstwo Zdrowia, i kto ukończy dodatkową praktykę w Danii (12 m-cy praktyki z doświadczonym chiropraktykiem) ma prawo do wykonywania zawodu lekarza chiropraktyki.
Chiropraktycy są częścią duńskiego systemu ochrony zdrowia. Chiropraktycy, stomatolodzy i lekarze medycyny są lekarzami pierwszego kontaktu, wymagane jest więc posiadanie dyplomu akredytowanych uczelni.(Akredytacja ECCE)

Zezwolenia
Chiropraktycy otrzymują prawo wykonywania zawody od Krajowej Rady Zdrowia. Po ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich uzyskują prawo do wykonywania zawodu w szpitalach i klinikach pod nadzorem chiropraktyka z prawem do samodzielnego wykonywania zawodu. Uprawnienie do wykonywania zawodu samodzielnie Krajowa Rada Zdrowia wydaje po rocznym stażu.

Syddansk Universitet Odense (SDU) (Akredytacja ECCE)
Przez pierwsze pełne trzy lata studiów, zajęcia z nauk podstawowych dla studentów chiropraktyki i medycyny odbywają się wspólnie, przed podziałem na ich odrębne specjalizacje. Program studiów chiropraktyki trwa 5 lat i 1 rok praktyk.
www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat/Klinisk_biomekanik?sc_lang=en

http://www.youtube.com/watch?v=aQK4-WAhWuo


W Danii chiropraktycy mają prawo do samodzielnego diagnozowania pacjentów i nie jest wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu jako warunek leczenia, czy jako warunek refundacji przez ubezpieczenie zdrowotne.

Dzięki wykształceniu i praktyce chiropraktycy posiadają wystarczające kompetencje w kwestii analizy zdjęć RTG, a w związku z tym posiadają pełen dostęp do urządzeń rentgenowskich. Krajowa służba zdrowia refunduje leczenie u chiropraktyka .
www.kiropraktor-foreningen.dk

Legal Status Denmark
Chiropractic is legal in Denmark. The Act on Chiropractors, etc., was passed by the Danish Parliament on May 30, 1991 and took effect as of January 1, 1992. According to the act, any individual who has completed a chiropractic education approved by the Minister of Health and who has completed a supplementary practice training in Denmark (12 months internship with a practicing chiropractor) has the right to authorization as a DC. The National Board of Health grants and recognizes this authorization.The act also means that DCs are part of the Danish health system. Chiropractors, dentists and MDs are the only primary health care practitioners.
www.kiropraktor-foreningen.dk
------------------------------------------------------------------------------------------------

Szwecja
Simon B. Lundin był pierwszym chiropraktykiem w Szwecji. Po ukończeniu studiów w National College of Chiropractic w Stanach Zjednoczonych wrócił do Szwecji w 1921 roku.
http://www.ryggraden.se

W1989r w Szwecji uznano standardy Rady Nauczania Chiropraktyki. Chiropraktycy, którzy ukończą studia i uzyskają tytuł doktora chiropraktyki maja prawo do uzyskania licencji oraz rejestracji w Narodowym Systemi Zdrowia.

Ochrona tytułu zawodowego chiropraktyki.
Parlament zatwierdził zawód chiropraktyka 08 lutego 2006. Oznacza to, że nikt inny niż licencjonowani Chiropraktycy nie może używać tytułu chiropraktyka od dnia 1 kwietnia 2006 roku. To oznacza, że zmiany legislacyjne uregulowały kwestię licencjonowanych Chiropraktyków w taki sam sposób jak innych zarejestrowanych zawodów.

To jest oczywiście ważna decyzja, która prowadzi do gwarancji jakości, a tym samym poprawy bezpieczeństwa pacjenta.

Dzisiaj nie ma możliwości studiowania w Szwecji w celu uzyskania stopnia naukowego uznawanego międzynarodowo. Szwedzka Narodowa Rada Zdrowia zatwierdza zagraniczne szkoły, które są akredytowane przez ECCE lub CCE (wymaga posiadania dyplomu z akredytowanych uczelni).

http://www.lkr.se
www.kiropraktik.se


Sweden
Simon B. Lundin was the very first chiropractor in Sweden . After graduating from National College of Chiropractic in the US , he returned to Sweden in 1921.

In 1989, Sweden granted recognition to chiropractors satisfying the standards of the Council of Chiropractic Education. By Government Bill 1988/89:96 (172), those chiropractors completing studies as doctors of chiropractic have the right to obtain a licence and to be registered under the National Health Service.

Protection of Professional title Chiropractor ,Parliamentary decision February 8, 2006,
This means that no one other than a licensed chiropractor may use the title chiropractor from 1 April 2006. This legislative change means that licensed chiropractors are now regulated in the same manner as other registered occupations
This is obviously an important decision that leads to a guarantee of quality and hence improved patient safety.

Today there is no opportunity to study in Sweden where you get an international recognized academic degree . Swedish National Board of Health approves the international institutions that are accredited by ECCE or CCE.
www.kiropraktik.se
http://www.lkr.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Belgia,
Belgijski Związek Chiropraktyki jest niezmiernie dumny i radośnie oznajmia, że ustawa o zawodzie chiropraktyka, wraz z 3 innymi niekonwencjonalnymi zawodami medycznymi, została przegłosowana i zatwierdzona przez Parlament 11.03.1999, oraz 22.04.1999 przez Senat.
Pierwszy belgijski chiropraktyk dr Jules Gillet, rozpoczął swoją praktykę w Brukseli w 1923r. Belgijski Związek Chiropraktyki został oficjalnie powołany w styczniu 1946r. Pierwsze spotkanie okrągłego stołu z belgijskimi politykami i naukowcami odbyło się w 1976 r.
W Belgii nie ma programów nauczania chiropraktyki. Chętni nauki tego zawodu belgowie wybierają szkoly w takich krajach jak: USA, Kanada, Wielka Brytania i Australia; gdzie wyklady prowadzone są po angielsku. Studia trwają sześć lat, i podzielone są na dwa cykle uniwersyteckie (zatwierdzone przez Europejską Radę Edukacji Chiropraktyki (ECCE)).

Przez pierwsze dwa lata studiów wymagane jest uczestnictwo w 1800 godzinach zajęć oraz dyplom uzyskania tytułu licencjata nauk; cykl ten obejmuje następujące przedmioty:
Angielski
Psychologia
Socjologia
Fizyka
Chemia
Biochemia
Matematyka
Statystyka
Biologia
Embriologia
Anatomia Porównawcza
Genetyka

Drugi cykl czterech lat akademickich (ok. 4600 godzin) kończy się uzuskaniem tytulów: Doktora Chiropraktyki (DC) i Specjalisty Radiologii Chiropraktycznej.

www.chiropraxie.org


Belgium
The Belgian Chiropractic Union (BCU) is extremely proud and happy to announce that the law on chiropractic, along with three other "unconventional" medicines, was voted on -- and approved -- by the members of Parliament's chamber on Thursday March 11th, 1999, and by the Senate on Thursday, April 22, 1999. www.chiropraxie.org
Historical Perspective
The first Belgian chiropractor, Dr. Jules Gillet, started his practice in Brussels in 1923. The BCU was officially created in January 1946. The first round table discussions with Belgian political and scientific authorities took place in 1976.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Finlandia,
Prawnie uznano zawód w 1994r. Chiropraktyka nie posiada osobnych regulacji prawnych, jest częścią szerokiej ustawy wraz z ponad 30 innymi zawodami medycznymi.
Tylko lekarze alopatyczni, na podstawie dekretu 564/1994 (172), zarejestrowani chiropraktykcy, naprapaths i osteopaci są uznawani przez placówi ochrony zdrowia i mają prawo do praktyki lekarskiej.

Kwalifikowani lub zarejestrowani chiropraktycy muszą ukończyć 4-6 lat studiów uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii, USA, Danii czy Francji, zatwierdzonej przez Radę Europejską w Chiropraktyka Education (ECCE) . Zawód Chiropraktyka jest Medicolegal (TEO) chroniony. Zawód określono jako wykwalifikowany chiropraktyk 1.1.2008 roku (wymaga posiadania dyplomu z akredytowanych uczelni).

http://www.kiropraktiikka.org/


Finland
The profession was legally recognized in 1994. Chiropractic does not have separate legislation, rather it is recognized under a 30 profession-wide legislative act that includes everyone from medicine to chiropractic. Only allopathic doctors and, by Decree 564/1994 (172), registered chiropractors, naprapaths, and osteopaths are recognized health practitioners and allowed to practise medicine.
Finland- Qualified or registered chiropractors have 4 to 6 years of university studies in Britain, the United States, Denmark or France, ECCE approved. Chiropractor-occupation is Medicolegal (TEO) protected. The title became skilled chiropractors chiropractors 1.1. 2008.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SŁOWENIA
Pierwszy chiropraktyk otworzył gabinet w 1995r. Obserwuje się wysoki poziom świadomości społecznej dzięki szerokiemu przekazowi wiedzy z tej dziedziny zapewnionej przez chiropraktyków. Prawo wykonywania zawodu chiropraktyka wydaje Ministerstwo Zdrowia.

Slovenia
The first chiropractor to practice in Slovenia opened an office in 1995. There is a remarkable level of public awareness due to extensive media coverage secured by a chiropractor practicing in Slovenia. "Chiropractor" is now a listed profession in Slovenia. Permission to work as a chiropractor is granted by the Minister of Health.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Norwegia
Od 1990r. chiropraktycy zostali uznani za zawód medyczny mający zastosowanie w służbie zdrowia. Tylko licencjonowani Chiropraktycy mogą sie tytułować tą nazwą. Kandydat ubiegający sie o prawo wykonywania zawodu musi przejść program szkoleniowy, zdać egzamin w akredytowanej instytucji.

Chiropraktyka
Warunki udzielenia zezwolenia w Norwegii.
Dla chiropraktyki istnieją dwie normalne drogi dotyczące licencjonowania lub wnioskowania o autoryzację:

Zezwolenia: zezwolenie zostało przyznane wnioskodawcom, którzy pomyślnie ukończyli studia / szkolenia chiropraktyki w instytucji edukacyjnej zatwierdzonej przez Radę Europejską w Chiropraktyka Education (ECCE) i Rady Edukacji Chiropraktyki (CCE), którzy ukończyli niezbędny "Turnus" (staż praktyczny). Warunki zezwolenia zostały określone w Ustawie o Personelu Medycznym, punkt 48., (wymaga posiadania dyplomu z akredytowanych uczelni).

http://www.kiropraktikk.no/

http://www.safh.no/english/professions/chiropractor.html

Tene Uniwersytet w Stavanger i Bergen łączą siły, aby stworzyć krajowy pięć lat dyplom chiropraktyka.
http://www.uis.no/article59711-12.html


Norway
Since 1990, chiropractors have been officially recognized as health care professionals (172). Only licensed chiropractors are permitted to use the title of "Chiropractor". To be licensed, a candidate must have completed a training programme and passed examinations at an approved institution;

Chiropractor
Conditions of authorisation for Norway

For chiropractors there are two normal situations relating to applications for licencing or authorisation:

Authorisation: Authorisation is granted to applicants who have successfully completed education/training as chiropractor at an educational institution approved by European Council on Chiropractic Education (ECCE) or Council on Chiropractic Education (CCE) , and who have completed the necessary "turnus" (practical service). The conditions for authorisation are stated in Health Personnel Act, section 48 . http://www.safh.no/english/professions/chiropractor.html

http://www.kiropraktikk.no/

   [ Drukuj ] [ Wyślij stronę ]

All rights reserved ©2005 vdr
Powered by Php Blue Dragon CMS 2.6.0 © 2003-2005 Łukasz Sosna